UNISOFT d.o.o.        programski paket PLAČE

 

Izdelava obrazca M4/M8 s programom PLAČE (Win)

 

Za posredovanje podatkov na obrazcih M-4/M-8 za leto 2006 se uporabljajo obrazec in navodila, veljavna od 1.1.2003 za leto 2002. V veljavi ostaja dosedanji način posredovanja teh podatkov po strukturi za VP-447 in VP-487. Več o tem lahko preberete na spletni strani ZPIZ http://www.zpiz.si/src/navodila_m4m8/navodila2006.html.

Opomba: Novost od 2003 je, da se na M4 obrazcu prikazuje tudi podatek o prispevku za PIZ, plačanem za delavca (t.j.seštevek prispevka delavca in prispevka delojemalca) ter,da je potrebno Delavcem sporočiti podatek o zanje plačanem prispevku za PIZ (program avt. skreira Obvestila delavcem). àGlej na koncu izsek ZPIZ navodil za sestavitev M-4.

 

Programski mudul 'M-4/M-8 obrazec' omogoča pripravo podatkov za ObrazecM4, izdelavo datoteke za poročanje ZPIZu na disketi in izpis na predtiskan računalniški obrazec (založnik:Uradni list RS,d.o.o). Slednje se formira iz tabele, ki jo napolnite iz obstoječih podatkov o plačah, ki se nahajajo v kumulativah. Tabelo se da polniti (gumb 1.NAPOLNI IZ KUMULATIV) za vse delavce naenkrat ali za posameznega delavca po obračunih in po vrstah izplačil. Obstoječo tabelo lahko pregledamo na ekranu (gumb 2.DODAJANJE,POPRAVLJANJE) in podatke v njej popravljamo, brišemo ali dodajamo zapise. Za izdelavo datoteke M4M801.DAT in prepis le-te na disketo je potrebna klikniti na gumb 3.SHRANI V M4M801.DAT, za tiskanje vsebine na računalniški obrazec pa gumb 5.Računal.obrazec-IZPIS. Po novem  je potrebno (poleg ZPIZ-u) tudi delavcem samim sporočiti podatek o zanje plačanem prispevku (delavca in delodajalca) za PIZ. Zato smo pripravili dopis (primeren za kuvertiranje ), ki ga dobite po kliku na gumb 6.Obvestila delavcem

 

N A V O D I L O za pripravo obrazca M4:

Ø  Pred pričetkom z delom 'pojdite' v programski segment Nastavitve programa in izberite opcijo:

·   Uskladitev verzije programa;kliknite v stikalo Uskladi Bazo Podatkov z verzijo programa ( ter 'pritisnite' na gumb Predloga M4)

·   nato izberite Nastavitve za program:Splošne nastavitve in vpišite v polje:Pot in ime datoteke za M4: a:\M4M801.dat (storite samo 1krat). To je ime datoteke s podatki M4 kot ga zahteva ZPIZ.   (opomba:  polje Predloga datoteke za m4 obrazec ni obvezno izpolniti).

Ø  Vstavite disketo v disketno enoto in se 'odpravite' v programski segment Izpisi-kumulative, Obrazec M4 in začnete z delom:

 

A. Izberete vrste obračunov, ki naj se upoštevajo za izdelavo M4. (to storite tako,da kliknete na želenje obračune,da se obarvajo modro), Obračuni, ki se morajo upoštevati v obrazcu so tisti, ki so v osnovi za prispevke, ki se priznava kot osnova za pokojnino (redni obračun). Kot nam je znano se v M4/M8 ne vključujejo bonitete,drugi prejemki in regres nad uredbo,odpravnine,.. od katerih so bili sicer plačani prispevki.

B. Vpišete

-tedenski, letni fond ur podjetja je predlagan glede na vnešena fonda na podatkih o firmi; lahko ju popravite.

    -za leto za katero se sporočajo podatki (t.j.preteklo leto)

    -vrsto posla za sporočanje podatkov v M4//M8; za računalniški obrazec za l.2002 je 447 (opomba: za sporočanje sprememb oz. popravljanje že posredovanih podatkov, je VP 477, vendar tega posla program ne omogoča; za ročni obrazec je  441).

C. V vrste izplačil za stolpce M4 (zneski,ure) vnesete šifre izplačil plač katerih zneski oz. ure naj se prenesejo v M4. V primeru, ko vpišete več šifer, jih ločite z vejicami. Svetujemo vam, da uporabljate šifre seštevkov (npr.141-skupaj redno delo,191-nadure..). Če pa vnašate promet, razčlenjen po šifrah vnosa prometnih podatkov (npr.ure rednega dela:101,102,103,…), ne pozabite na minulo delo, stimulacije in ostale vrste izplačil, ki so v osnovi za prispevke.

Navodilo za izpolnitev (navedene modre šifre naj bi veljale za večino uporabnikov) :

Stolpec 6 -Ure redno: 141, šifra/e za neplačano odsotnost (ker ni vključena v 141), morda še kakšna druga šifra, ki ni vključena v šifri seštevka 141, pa vseeno predstavlja  redno delo

Vpiše se šifro/e izplačil za redni delovni čas ter za vse nerealizirane ure (neopravičeni izostanki in primeri iz 190. člena ZPIZ-1), ob pogoju, da so bili za ta čas plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje               

Stolpec 7 –Nadure:  191

Vpiše se šifra izplačil za nadurno delo     POZOR: število nadur je zakonsko OMEJENO (razen zdravst.delavci ipd). Če je bilo obračunanih več nadur, boste morali (po polnjenju iz kumulativ) v tabeli podatkov za M4 sami zmanjšati število nadur in tudi znesek bruto (glej opis točke 2.Dodajanje,popravljanje ->Posebnosti.. )

Stolpec 8 -Znesek bruto:      300, šifra/e za neplačano odsotnost, šifra za razliko do minimalne plače (t.j.»obračunska« vrsta izplačila iz Nastavitev programa)

Vpiše se šifra za bruto plačo (osnovo za prispevke) BREZ bonitet 

Stolpec 9 -Prispevki PIZ: 311,352,355,356

Vpiše se šifre za prispevek delavca za PIZ in šifre za prispevek delodajalca za PIZ (356-prisp.delavca za PIZ od neplačane odsotnosti, 356-prisp.delavca za PIZ od razlike do minimalne plače). POZOR! Možno je, da imate drugačne šifre prispevkov, zato jih prej preverite!

Stolpec10-Nadomestila ure*: 241,242,243 

Vpiše se šifre izplačil za ure nadomestil v breme firme,sociale in PIZ 

Opomba: V obrazec se vpiše le skupno število ur nadomestil, znesek nadomestil pa se v M4 ne vpisuje (navodilo ZPIZa).

V skladu s tem program od Zneska bruto (t.j.znesek na šifrah izplačil,vpisanih v polje »stolpec 8-Znesek bruto«) odšteje znesek nadomestil (t.j.znesek iz šifer izplačil,vpisanih v polje« stolpec 10-Nadomestila ure«) ter od ur rednega dela (t.j.število ur na šifrah izplačil,vpisanih v polje »stolpec 6-Ure redno«) odšteje ure nadomestil (t.j.število ur na šifrah izplačil,vpisanih v polje« stolpec 10-Nadomestila ure«).

 

D. Postopek nadaljujete v 5ih korakih; katerih zaporedje je razvidno iz imen gumbov, ki se nahajajo na desnem robu vnosnega okna :

 

<1.NAPOLNI IZ KUMULATIV> uporabite za to, da podatke iz kumulativ plač prenesete (skopirate) v tabelo M4. Pred klikom na ta gumb potrdite še stikalo 'Briši staro vsebino', da izbrišete prejšnjo tabelo, in po potrebi udi stikalo 'Uporabi registrsko številko zavezanca na delavcu'(glej naslednji odstavek). Prenesene podatke vidite, če kliknete na gumb <2. DODAJANJE,POPRAVLJANJE> (glej razlago pod naslednjo točko). 

 

V obrazec M4 se po defaultu vsem delavcem zapiše enaka registrska številka PIZ, tista, ki je vpisana v Osnovnih podatkih o firmi, v polju 'Matična ZPIZ'. V primeru, ko pa delavci spadajo pod različne enote ZPIZa in imajo drugačne registrske št., pa morate:

- njihove registrske št. vpisati v Osnovne podatke o delavcih na listič Osebni podatki v polje IPZ številka (pozor: št. ima 10 znakov)

- pri izdelavi M4, PRED klikom na gumb <1.NAPOLNI IZ KUMULATIV>, vklopiti tudi stikalo 'Uporabi registrsko številko zavezanca na delavcu'.

Tistim delavcem, ki imajo vpisano IPZ št. (Osn.podat. o del.- 'IPZ št.'), se bo v M4 zapisala slednja, tistim, ki nimajo vpisane, pa registrska št. firme (Osnovni pod. o firmi-Matična ZPIZ).

 

Pozor! Polnjenje iz kumulativ izvedete SAMO ENKRAT! Nato le urejate, s ponovnim polnjenjem pa izgubite vse že narejene popravke.

 

<2.DODAJANJE,POPRAVLJANJE>-s klikom na ta gumb se odpre tabela vseh podatkov,ki so bili prenešeni iz Kumulativ plač. Kot pove že samo ime gumba je v tabeli možno popravljanje podatkov, dodajanje novih zapisov pa tudi brisanje. Temu so namenjeni gumbi:

 

POPRAVI Najprej v tabeli izberete (označite) delavca, katerega podatke želite popraviti in nato kliknete na gumb <Popravi>. Za iskanje delavca oz. drugih podatkov si pomagate s klikom na vrh posameznega v stolpca, saj se s tem podatki uredijo v vrstni red. Za shranitev vnesenih popravkov ne pozabite klikniti na <POTRDI>!

 

DODAJ  služi dodajanju novih vrstic npr.če je imel zavarovanec osnovo nadomestila plače iz dveh koledarskih let, je potrebno podatke o številu ur in letu osnove vpisati v novo vrstico.

 

BRIŠI s tem gumbom lahko posamezno vrstico v tabeli izbrišete. V tabeli morate vrstico najprej označiti tako ,da z miško kliknete vanjo, da so okrog zapisa pojavi temen okvir, nato pa potrdite gumb BRIŠI. 

 

OSVEŽI ponovno uredi podatke v vrstni red kot se bo pojavil na izpisu , to je po EMŠI.

 

POSEBNOSTI  PODATKOV V M4 – navodilo za POPRAVLJANJE in DODAJANJE zapisov:  

·       Zavarovancem, ki imajo v kumulativah nadomestila plače (bolniške idr. na šifrah izplačil 200-240), se pri polnjenju iz kumulativ napolni stolpec Število ur za katere je bilo izplačano nadomestilo, v stolpec LETO OSNOVE za nadomestilo plače pa se samodejno zapiše letnica leta pred letom, za katerega se izdeluje M4. Če je bilo dejansko leto, iz katerega je bila vzeta delavčeva osnova za bolniško, drugačno, ročno popravite ta podatek à kliknite gumb POPRAVI in vpišite v Leto osnove.

 

·   Če je bila za zavarovanca upoštevana OSNOVA za nadomestilo plače iz 2 različnih koledarskih let ,

 je treba celotno število ur nadomestil razdeliti na ure z osnovo iz leta x in ure z osnovo iz leta y.

à kliknite gumb POPRAVI ter

izpolnite polji:       -»Skupno število ur za katere je bila izplačano nadomestilo 2« in

                                    -»Leto iz katerega je vzeta osnova 2«       (zadnji dve številki letnice)

ter popravite podatka v poljih: - »Skupno število ur za katere je bila izplačano nadomestilo« in –»Leto iz katerega je vzeta osnova«

 

·         Če je bil zavarovanec odjavljen in ponovno prijavljen v zavarovanje v obdobju, za katero se posredujejo podatki, je treba zanj za vsako obdobje zaposlitve posebej izpolniti vse podatke. Program bo za take delavce avtomatsko naredil 2 zapisa pod pogojem:

- da imajo v šifrantu Osnovni podatki o delavcih:Delovna doba vpisane datume izstopa in vstopa (to so polja: 1.vstop za M4 (=dat.prvotnega vstopa v firmo,npr.1.1.1994), ), 1.izstop za M4 (=dat.prvega izstopa, npr.15.3.2003), Datuma vstopa (=dat.ponovnega,drugega vstopa,npr.1.11.2003)

- ali, če imate delavca vnešenega na 2(3) različnih šifrah.

Če program ni naredil 2/več zapisov, potem sami popravite delavčevo osnovno vrstico (popravite vse podatke) ter ročno dodajte še vrstico/e s podatki o drugih obdobjih (izpolnite vse podatke).

 

·         Če je bil zavarovanec vse leto, za katero se posredujejo podatki, odsoten z dela po prepisih o zdrav.zavarovanju in otroškem varstvu in ni prejel plače, ostanejo okenca stolpcev 6,7,8 in 9 prazna« (op.navodilo za M4).

     à  Da to dosežete, morate na delavčevem zapisu klikniti na gumb POPRAVI in vpisati ničle v polja:

             -Št. ur rednega delovnega čas,             -Št. ur za delo daljše kot polni delovni čas,

             -Znesek plače,                          -Plačan prispevek.

à  Če za tega delavca sploh NI zapisa v tabeli M4, ga dodajte (gumb DODAJ). Izpolnite samo njegove -osebne podatke, - Zaposlen od/do  dneva/meseca ter -Letni/Tedenski Fond ur. V ostala polja pa vpišite ničle !

 

·    Če ste zavarovancu obračunali večje število ur za delo preko polnega del.časa kot je zakonska OMEJITEV,

morate (klikniti gumb POPRAVI) popraviti/zmanjšati podatka v poljih:

                        -Št.ur za delo daljše kot polni delovni čas,

                        -Znesek plače.

 

·         Če je PODJETJE med letom spremenilo tedensko število ur REDNEGA DELOVNEGA ČASA, se za obdobje veljavnosti novega tedenskega števila ur posebej izpolni nov obr. M4  in zato je drugačen postopek polnjenja tabele M4.

Tabelo morate napolniti tolikokrat, kolikokrat se je spremenil fond ur podjetja (t.j. v skladu s prijavo, odjavo na M1/M2) –> glejte spodnji primer

Tak način velja le v primeru, če delavcem v osn.pod. niste vpisali podatkov o odjavi in ponovni prijavi z drugim del.časom.

Če pa ste slednje storili, pa ni treba 2x polnjenje, saj bo program delavcem sam naredil 2 zapisa. Če pa se je fond ur v letu spremenil 2x, potem bo vseeno treba narediti dodatno polnjenje- vendar pozor , da bo pravilno.

 

Primer, ko podjetje s 1.7.2009 preide s 40 na 36-urni tedenski delovni čas nato pa s 1.10.2009 nazaj na 40 urnega. Op: Delavci  v osn.pod. nimajo podatkov o odjavi in ponovni prijavi z drugim delovnim časom.

Potrebno je 3x polnjenje iz kumulativ, 1x za obdobje 1-6 in 1x za obdobje 7-9 in nato še za obdobje 10-12.

Za PRVO polnjenje iz kumulativ morajo biti taki podatki v sledečih poljih (v ostalih poljih se podatki ne spreminjajo):

1.     za leto: 2009

2.     od MM: 01  do MM: 06

3.     tedenski: 40

4.     letni fond ur: 2088

5.     Vključite stikalo BRIŠI STARO VSEBINO

Za DRUGO polnjenje iz kumulativ morajo biti taki podatki v sledečih poljih:

1.     za leto: 2009

2.     od MM: 07  do MM: 09

3.     tedenski: 36

4.     letni fond ur: 1879

5.     IZključite stikalo BRIŠI STARO VSEBINO

Za TRETJE polnjenje iz kumulativ morajo biti taki podatki v sledečih poljih:

1.     za leto: 2009

2.     od MM: 10  do MM: 12

3.     tedenski: 40

4.     letni fond ur: 2088

5.     IZključite stikalo BRIŠI STARO VSEBINO

Po zgoraj opisanih polnjenjih bo dobil vsak delavec 3 vrstice- za vsako obdobje 1. Tisti, ki je v bil v tem letu odjavljen in ponovno prijavljen, pa še dodatno vrstico.

 

 

 

NAPAKE:

*v primeru, da <Polnjenje iz kumulativ> delavcu zapiše negativni znesek PLAČE (npr. bruto plača manjša od nadomestil), bo pri kliku  na gumb <3.Shrani v M4.dat> javil: "Vrstica za delavca EMSOxy NI dolga 126 znakov!'. Plačo tega delavca je obvezno popraviti, t.j. odstraniti minus oz. zapisati 0, drugače bo datoteka napačne (vrstica zapisa bo predolga za 1 znak)!

*nova verzija od 3/2006: Če pri <Polnjenju iz Kum> program najde pri delavcu negativno število UR NADOMESTIL, se zaustavi in na zaslon izpiše opozorilo: »Pri delavcu __ je negativno št.ur NADOMESTIL, program mu bo zapisal 0! Preverite podatke!« Op.: to velja le, če so negativne URE nadomestil, če pa je negativen znesek nadomestil, se ne pritoži, le PLAČA je toliko viša (ker - in -  = + )

 

<3.SHRANI V M4M801.DAT>: s klikom na ta gumb se skreira datoteka v obliki kot je predpisana za podajanje M4 na disketi.  Pred tem je potrebno definirati kam naj se shrani in sicer v Nastavitve programa–Splošne-Pot in ime datoteke za M4. Za kreiranje  diskete morate napisati A:\M4M801.DAT. Vstavite disketo in kliknite na gumb <3. SHRANI V M4M801.DAT>. Po tem boste na ekranu dobili obvestilo, da se je datoteka shranila.

 

<4.POKAŽI DATOTEKO za ZPIZ>: v obliki tabelaričnega zapisa lahko vidite strukturo podatkov kot so zapisani v datoteki M4M801.dat (Ta datoteka NASTANE TAKRAT, ko kliknete na gumb <3.SHRANI V M4M801.dat>

 

Gumb <LEŽEČI IZPIS NA A4 PAPIR > omogoča tiskanje VSEBINE OBRAZCA na papir formata A4 (ležeči tisk).

 

<5.RAČ.OBRAZEC – IZPIS>: na ekranu dobite predogled obrazca za tiskanje na predtiskan računalniški obrazec OBR M-4/M-8, prirejen za računalniško obdelavo. Za tiskanje obrazca je potreben matrični tiskalnik*, ki omogoča A3 format (oblika,velikost obrazca na zaslonu sta odvisna od nastavitev vašega trenutno privzetega tiskalnika, npr. če je nastavljen A4 format, ne bo viden celoten obrazec).

OPOMBA: Pri (prvem) pošiljanju diskete M4 Zavodu PIZ tiskanega obrazca M4 ni potrebno priložiti**, temveč ga morate poslati šele takrat, ko vam ZPIZ vrne vaše disketo skupaj s potrdilom o pravilnosti  podatkov in z zahtevo po dostavi tiskanega obrazca. (Glej navodilo na koncu)

              

*Tudi pri tiskanju na matrični A3 tiskalnik se lahko zgodi, da bo izpis pomaknjen previsoko,prenizko ali v eno stran, kajti program je prilagojen za Epson.lx.   Pomagate si lahko sami, tako da v Nastavitvah programa v 'predalu' za Nastavitev izpisa na dnu okna:Obrazec M4 spremenite število praznih vrstic do glave oz. med glavo in tabelo –zdaj je nastavljeno na 3 in 19, če želite povečati oz zmanjšati vpišite manjše oz večje vrednosti.

**Navodilo ZPIZa: »Dajalci podatkov, ki sporočajo podatke o zavarovalni dobi in plači na magnetnem traku oz. disketi, najprej pošljejo trak oz. disketo skupaj z obrazcem "Poročilo o posredovanih podatkih M-4/M-8- VP-447" (dobite ga na http://www.zpiz.si/att/priloge2002/2002PRIL1.pdf ) Odseku za računalniško obdelavo Zavoda. Ko prejmejo od Odseka za RO obvestilo, da so podatki na traku oz. disketi pravilni, in zahtevo za izpis teh podatkov na predtiskan računalniški obrazec, lahko izpišejo podatke na računalniški obrazec M-4/M-8 VP-247 in ga skupaj s kopijo obrazca "poročilo o posredovanih podatkih M-4/M-8 VP-247 pošljejo po pošti ali dostavijo Odseku za matično evidenco območne enote Zavoda, pristojne za vodenje matične evidence, enako kot velja za ročni obrazec«

 

POZOR: Ko natiskate obrazec, morate sami nanj vpisati v skrajni spodnji desni kot obrazca naslednje podatke (vir:navodila Zpiz-a na www.zpis.si):

-KK (število vpisov) -skupno število veljavnih zapisov (ne zavarovancev) od 01 do 20 za vsak posamezen list.

-ZAKLJUČENO Z LISTOM Po izpolnitvi obrazcev za posameznega zavezanca za prijavo podatkov je treba na vsak list vpisati številko zadnjega izpolnjenega lista brez upoštevanja lista z   izpisanimi kontrolnimi vsotami, ne glede, če je bil pod isto RŠ zavezanca za prijavo podatkov izpolnjen nov obr. M-4/M-8 VP-247 zaradi med letom spremenjenega tedenskega sklada ur.

-SKUPNO ŠTEVILO ZAVAROVANCEV Na zadnji uporabljeni list izpisati skupno število zavarovancev za posamezno RŠ zavezanca za prijavo podatkov.Pri spremembi tedenskega sklada ur med letom, ko se za vsak sklad ur izpolni nov obr. M-4/M-8,se na zadnji uporabljeni list vpiše skupno število zavarovancev ne glede na različne sklade ur.

 

<6.OBVESTILA DELAVCEM> Po novem  je potrebno (poleg ZPIZ-u) tudi delavcem samim sporočiti podatek o zanje plačanem prispevku za PIZ (seštevek prispevka delavca in prispevka delodajalca). Zato smo pripravili dopis (primeren za kuvertiranje ), ki ga dobite po kliku na gumb 6.Obvestila delavcem .Če želite, da bo na izpisu (spodaj desno) izpisan podpisnik (ali drug tekst), ga morate vpisati v Menu-Nastavitve-Nastavitve za program- IZPISA v polje 'Odgovorna oseba za dokumente (Durs,..).

 

 

Veliko uspeha pri delu !                                                                                   Unisoft d.o.o.

 

==========================================================

 

**povzetek Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije NAVODILA ZA POSREDOVANJE  PRIJAVE  PODATKOV  IN  SPREMEMBE  PODATKOV O  ZAVAROVALNI  DOBI IN  PLAČI -  PRIJAVA  M-4/M-8  NA  RAČUNALNIŠKIH  MEDIJIH (vir: http://www.zpiz.si/src/navodila_m4m8/navodila2006.html )

 

NAVODILO ZA VPISOVANJE PODATKOV V STOLPCE od 1 do 15 ( www.zpiz.si/datoteke-doc-pdf/priloge2002/M4racPS2002.pdf )

stolpec 1 - ZAPOREDNA ŠTEVILKA VPISA                                     

Vpisati na vsak list zaporedno številko vpisa od 01 do 20, odvisno od števila vpisov (izpolnjenih

vrstic) na posameznem listu in ne števila zavarovancev. Na vsakem listu mora biti 20 vpisov, razen na

zadnjem uporabljenem listu, kjer je lahko število vpisov manjše od 20.

stolpec 2 - ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA

Vpisati 13-mestno enotno matično številko (EMŠO) zavarovanca.

stolpec 3 - PRIIMEK IN IME

Vpisati priimek in ime zavarovanca - če sta daljša od 18 znakov, izpisati priimek v celoti, ime pa

stolpec 4 in 5 - ZAVAROVAN PRI TEM ZAVEZANCU

V primeru neprekinjene zaposlitve pri istem zavezancu (ista RŠ) v koledarskem letu, za katero se

podatki posredujejo, se v okenca stolpca 4 in 5 vpiše kot datum pričetka zavarovanja "od" /01/01/ in

datum prenehanja zavarovanja "do" /31/12/.

V primeru zaposlitve po 01.01. ali prenehanja zaposlitve pred 31.12. leta, za katero se podatki

posredujejo, vpisati dejanski datum zaposlitve "OD - DO" .

Če je zavarovanec v letu, za katero se podatki posredujejo, delal z različnim delovnim časom (npr.

4 ure itd.) in ga je bilo treba odjaviti in ponovno prijaviti, se za vsako obdobje zaposlitve izpolnijo vsi

podatki v skladu z navodili.

Če se med letom spremeni tedensko število ur rednega delovnega časa zavezanca, se za obdobje

veljavnosti novega tedenskega števila ur posebej izpolni nov obr. M-4/M-8.

Primer: Če zavezanec za prijavo podatkov s 01.07. preide s 40 na 36-urni tedenski delovni čas:

1. najprej izpolni obr. M-4/M-8 za obdobje veljavnosti prvega tedenskega števila ur (40) - od

01.01. do 30.06.:

- letni sklad ur – vpisati največ 2112 ur;

- tedenski sklad ur – vpisati 40 ur;

- vpisati podatke v stolpcih 1 do 12 skladno z navodili za obdobje od 01.01. do 30.06..

2. nato izpolni nov obr. M-4/M-8 še za obdobje veljavnosti novega tedenskega števila ur (36)

- od 01.07. do 31.12.:

- letni sklad ur – vpisati največ 1878 ur;

- tedenski sklad ur – vpisati 36 ur;

- vpisati podatke v stolpcih 1 do 12 skladno z navodili za obdobje od 01.07.do 31.12. -

prvi list se oštevilči z naslednjo tekočo zaporedno številko lista.

stolpec 6 - ŠTEVILO UR REDNEGA DELOVNEGA ČASA

Vpisati število ur rednega delovnega časa, za katere je bila izplačana plača, vštevna v pokojninsko

osnovo, brez podatkov o številu ur za delo preko polnega delovnega časa - nadur in številu ur, za

katere je bilo izplačano nadomestilo plače po predpisih o zdravstvenem zavarovanju oziroma zakonu

o starševskem varstvu, za čas čakanja na delo (presežni delavci), za čas poklicne rehabilitacije ter

zaradi skrajšanega delovnega časa (nadomestila iz invalidskega zavarovanja).

Za zavarovanca, za katerega so bili prispevki plačani od zavarovalnih osnov, vštevnih v pokojninsko

osnovo, vpisati število ur, na katere se nanašajo te zavarovalne osnove.

Seštevek ur v stolpcu 6 in 10 ne sme presegati letnega sklada ur zavezanca.

Pri sezonskih zaposlitvah mora biti seštevek ur v stolpcu 6 usklajen s preračunano dobo v stolpcu

12.

Podatki v stolpcu 6 in 10 se morajo ujemati z letnim skladom ur, zato se k uram v stolpcu 6 ob

pogoju, da so bili za ta čas plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prištejejo tudi

vse nerealizirane ure (neopravičeni izostanki in primeri iz 190. člena ZPIZ-1).

Za invalide II. kategorije, ki so v delovnem razmerju s polnim delovnim časom in imajo pravico

delati s skrajšanim delovnim časom, za zavarovance, ki so v delovnem razmerju s krajšim delovnim

časom (zaradi nege svojega otroka starega do treh let oz. zaradi nege in varstva težje telesno ali

zmerno, težje ali težko duševno prizadete osebe v skladu s predpisi, ki urejajo pravice v zvezi s

starševstvom) in zavarovanci, ki delajo s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o delovnih

razmerjih, se v stolpec 6 vpiše le število ur, ki so jih dejansko prebili na delu s skrajšanim oz. krajšim

delovnim časom.

stolpec 7 - ŠTEVILO UR ZA DELO PREKO POLNEGA DELOVNEGA ČASA

Vpisati število ur, ki jih je zavarovanec opravil preko polnega delovnega časa v skladu z ZDR).

Po 1. odst. 44. čl. ZPIZ-1 se plača za delo preko polnega delovnega časa upošteva za ugotovitev

pokojninske osnove, če so bili od nje plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ob

upoštevanju novelirane določbe 50. člena ZDR, po kateri od 14.01.1994 velja omejitev 8 ur tedensko,

20 ur mesečno oz. 180 ur letno, brez preračunavanja ur za delo preko polnega delovnega časa, ki ga

je ZDR prej omogočal z določbo, da se lahko zakonska časovna omejitev trajanja takega dela

upošteva kot povprečna omejitev v določenem časovnem obdobju do enega leta. Izjema so delavci

zdravstvene dejavnosti, za katere od sprejema posebnega predpisa velja omejitev 10 ur tedensko oz.

520 ur letno po 12. členu ZDR in veterinarski delavci, za katere po Zakonu o veterinarstvu (Ur. l. RS,

št. 33/01) velja omejitev 40 ur mesečno oz. 480 ur letno, delavci v državni upravi, za katere velja

omejitev 384 ur letno po Zakonu o delavcih v državni upravi (Ur.l. RS, št. 15/90, 2/91, 5/91, 22/91, 4/93, 70/97 in 38/99).

Obr. M-4/M-8 se izpolni na naslednji način:

- v stolpec 6 vpisati število ur rednega delovnega časa;

- v stolpec 7 vpisati število ur dela preko polnega delovnega časa;

- v stolpec 8 vpisati seštevek bruto plače za redno delo (za poln delovni čas) in za delo

preko polnega delovnega časa;

- v stolpec 9 vpisati znesek plačanih prispevkov od zneska v stolpcu 8 in od vseh osnov, ki

niso vštevne v pokojninsko osnovo.

stolpec 8 - SIT

Vpisati bruto znesek plače v SIT z dvema decimalnima mestoma, ločeno z vejico, brez

zaokroževanja, za opravljene ure v stolpcu 8 in 9, ki se upošteva za izračun pokojninske osnove, ki jo

je zavarovanec prejel za koledarsko leto, za katero se posredujejo podatki in od katere so bili plačani

prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Od uveljavitve ZPIZ-1, to je od 01.01.2000, se v pokojninsko osnovo ne upoštevajo zneski drugih

prejemkov, od katerih se od 18.01.1998 dalje obračunajo in plačujejo prispevki za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Zakonu o prispevkih za socialno varnost (Ur.l. RS, št. 5/96, 34/96, 3/98, 7/98,

81/00 in 97/01) in so bili vštevni v pokojninsko osnovo od 18.01.1998 do 31.12.1999, ker 455. člen

ZPIZ-1 razveljavlja določbo 7. a člena zakona o prispevkih za socialno varnost.

Za zavarovanca, za katerega so bili plačani prispevki od zavarovalnih osnov, vštevnih v

pokojninsko osnovo, vpisati zneske teh zavarovalnih osnov.

Če je bil zavarovanec vse leto oz. v obdobju, za katero se podatki posredujejo, odsoten z dela po

predpisih o delovnih razmerjih, zdravstvenem zavarovanju in starševskem varstvu in ni prejel plače, se

izpolnijo le podatki v stolpcih 1 do 5, ter 9, 10 in 11 (navodilo za izpolnjevanje stolpca 10 in 11), v

okenca stolpcev 6, 7, 8 in 9 se vpišejo ničle.

Ne vpišejo se zneski, ki se v skladu z 42. členom ZPIZ-1 ne vštevajo v pokojninsko osnovo.

Letni zneski izplačanih prejemkov, ne glede na prisotnost zavarovanca, se vštevajo v sorazmerju s

številom ur rednega dela.

stolpec – 9 - PLAČAN PRISPEVEK - SIT

Vpisati znesek prispevka, plačan za zavarovanca od prejemkov oz. zavarovalnih osnov za

koledarsko leto, za katero se posredujejo podatki. Znesek je seštevek prispevkov za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje zavarovanca (iz bruto plače oz. zavarovalne osnove) in prispevkov delodajalca

(na bruto plačo oz. zavarovalno osnovo), tudi od tistih prejemkov, ki v skladu z 42. členom ZPIZ-1 niso

vštevni v pokojninsko osnovo, ter znesek prispevkov za zavarovalno dobo s povečanjem, če so

podatki vpisani v stolpca 12 in 13.

Če je zavezanec plačal prispevek od nadomestila, ki se v skladu z 2. odst. 41. čl. ZPIZ-1 vpiše v

stolpca 10 in 11, se znesek prispevka, plačan od tega nadomestila, vpiše v stolpec 9, ne glede na to,

ali je zavezanec kasneje uveljavil pravico do refundacije pri organu, v katerega breme gre to

nadomestilo.

Ne vpisujejo se prispevki od nadomestil, ki jih pristojni nosilci pravic iz socialnega zavarovanja

izplačujejo zavarovancem neposredno (npr. prispevki od nadomestil po predpisih o starševskem

varstvu, nadomestila za čas poklicne rehabilitacije ali nadomestila invalidom III. kategorije, zaradi

manjše plače na drugem ustreznem delu).

Znesek prispevka od nadomestila zaradi dela s skrajšanim delovnim časom za invalide II.

kategorije, ki je samo obračunan, ne pa tudi plačan, se v stolpec 9 ne vpisuje.

NADOMESTILO PLAČE ZA VES ČAS ZADRŽANOSTI Z DELA

stolpec 10 - ŠTEVILO UR

Vpisati v skladu z določbo 2. odst. 41. čl. ZPIZ-1 skupno število ur (do in nad 30 dni), za katere je

bilo izplačano nadomestilo za ves čas začasne zadržanosti z dela:

- po predpisih o delovnih razmerjih, zdravstvenem zavarovanju in starševskem varstvu;

- za čas čakanja zavarovanca, ki mu začasno ni mogoče zagotoviti dela (4. alinea 2. odst. 30. čl.

- zaradi dela s krajšim delovnim časom, na katero je razporejen zavarovanec, katerega delo ni

več potrebno (5. alinea 2. odst. 30. čl. ZDR);

- za čas poklicne rehabilitacije (1.odst. 89. čl. ZPIZ-1).

V navedenih primerih se v stolpec 10 vpišejo samo ure, medtem ko se zneski prejetih nadomestil za te

ure na obr. M-4/M-8 ne vpisujejo.

stolpec 11 - LETO, IZ KATEREGA JE VZETA OSNOVA

Vpisati zadnji dve številki koledarskega leta pred pričetkom prejemanja nadomestila.

Če zavarovanec v letu pred pričetkom prejemanja nadomestila ni prejel plače, nadomestila plače iz

invalidskega zavarovanja oz. nadomestila plače zaradi dela s krajšim delovnim časom ali manjše

plače na drugem ustreznem delu, vpisati zadnji dve številki tekočega leta.

Če je bila za zavarovanca upoštevana osnova iz dveh koledarskih let, je treba drugo osnovo vpisati

v naslednjo vrsto, pri čemer se (če ni kombinacije z vpisom več osnov in del na katerih se obdobje

zavarovanja šteje s povečanim trajanjem) izpolnijo le podatki v stolpcih 1, 2, 10 in 11 (oz. na obr. M-

4/M-8 VP-487 tudi stolpec 15), okenca stolpcev 3 do 9, ter 12, 13 in 14 ostanejo prazna.

Če zavarovanec v letu, za katero se podatki posredujejo, ni prejemal nadomestila plače, ostaneta

stolpca 10 in 11 prazna.

 

 

 

·         Če je bila za zavarovanca upoštevana osnova za nadomestilo plače iz dveh (ali več) koledarskih let, je treba vsak primer vpisati v svojo vrsto (po navodilu za izdelavo M4). Torej morate dodati novo/e vrstico/e s podatk/om/i o številu ur, za katere je bilo izplačano nadomestilo, in o letu osnove.  à    To storite s pomočjo gumb DODAJ in sicer kliknete nanj, nato pa:

I.Na polju EMŠO izberete delavca (kliknete na EMŠO,odpre se šifrant delavcev,v njem 2krat poklikate iskanega), da se pokažejo nj. osnovni podatki, nato

II. izpolnite polji:   -Skupno število ur za katere je bila izplačano nadomestilo in

               -Leto iz katerega je vzeta osnova (zadnji dve številki letnice)

III. vpišite ničle v polja:     -zaposlen od dneva/meseca do dneva/meseca,

                                 -znesek plače,

                           -plačan prispevek,

                              -št.ur rednega delovnega čas,

                                                -št.ur za delo daljše kot polni delovni čas,

IV.v polje Sort vpišite zaporedno številko te 'na novo' dodane vrstice, zato da bodo vsi zapisi za enega delavca na obrazcu skupaj in v pravilnem zaporedju (npr. 1 za prvo delavcu dodano vrstico, 2 za drugo delavcu dodano vrstico itd).

·          

·         in sicer

Pri 1.polnjenju vključite stikalo BRIŠI STARO VSEBINO, izpolnite polja za leto, od MM in do MM (tj od meseca do meseca), tedenski, letni fond ur podjetja za obdobje, za katere je veljal drugačen fond ur in ga vpišite

Pri 2. Polnjenju brez BRIŠI(!!!!) popravite podatke v poljih od MM in do MM, tedenski, letni fond ur podjetja in sicer vpišite obdobju veljavnosti drugačenga fonda ur in ga tudi vpišite,

 

 

   à    Če je več vrstic , a delavca določite vrstni red njegovih zapisov na M4 obrazcu. In sicer izberete tisti delavčev zapis, ki se   nanaša na drugi del leta, kliknete na gumb POPRAVI in v polje Sort vpišete oznako npr.2. Če ima več vrstic, na naslednjo vpišite Sort=3 itd

 

1. najprej izpolni obr. M-4/M-8 za obdobje veljavnosti prvega tedenskega števila ur (40) – od 01.01. do 30.06.:

   - letni sklad ur – vpisati največ 2112 ur;   - tedenski sklad ur – vpisati 40 ur;

   - vpisati podatke v stolpcih 1 do 12 skladno z navodili za obdobje od 01.01. do 30.06..

  2. nato izpolni nov obr. M-4/M-8 še za obdobje veljavnosti novega tedenskega števila ur (36) - od 01.07. do 31.12.:

   - letni sklad ur – vpisati največ 1878 ur;    - tedenski sklad ur – vpisati 36 ur;

   - vpisati podatke v stolpcih 1 do 12 skladno z navodili za obdobje od 01.07.do 31.12. 

   - prvi list se oštevilči z naslednjo tekočo zaporedno številko lista.

    à  Kaj storite je odvisno od tega, kako so se napolnili podatki v tabelo M4 :

    - Če ste v tabelo M4 za delavce dobili 2 zapisa, za vsako obdobje zaposlitve posebej (temu je tako, če ste vsem delavcem v šifrantu Osnovni podatki o delavcih evidentirali odjavo in ponovno prijavo v poljih: 1.vstop za M4, 1.izstop za M4 ):

izberite vrstico s podatki za obdobje s krajšim/daljšim delovnikom, kliknite na gumb POPRAVI in popravite Letni in Tedenski Fond ur.

   -Če v tabelo M4 nista 2 vrstici za delavca, mu morate sami DODATI nov zapis za obdobje z drugačnim delavnikom, prvotni zapis pa ustrezno POPRAVITI. Vsak zapis mora imeti vse podatke!